Dnes je sobota, 29. února 2020.

Výtah z historie

1410

První zmínka-markrabě Jadolt odkazuje ves kapitule pražské /kostelu./
1417 Bohuslav ze Švamberka přebírá vládu nad vsí na 6 lét od kapituly pražské.
  Později připadla ves pánům z Rizemburka
1493 3.února Mikuláši a Janu Bochuchvalovi z Hrádku,kteří drži ves pustou‚
  dovoluje král Vladislav zřízení rybníka/rybníků/
1542-5 Ves byla stále pustá.
1557 Šebegtian Markvartz Hrádku na Nekmiři půrkrabě karlštejnský, prodává pustou
  ves městu Rokycanům.Od té doby jsou Mokrouše drženy městem Rokycany,
  pravděpodobně až do zřízení katastrů Tereziansko-Josefinských v roce 1759.
  Pro historii obce je to rozhodující moment neboť město Rokycany zřídilo
  na pozemcích puste vsi panský dvůr.
1607 Nařizeni Rudolfa II. aby mokroušští nezadržovali platy a desátky faráři
  Staroplzeňskému.
1651 Je zmíněn panský dvůr který tvořila 2 stavení.Počet obyvatel byl 26 duši.
  Mezi rokem 1557 až 1651 město Rokycany zalesnilo pozemky pusté vsi Cháchov.
  Předtim byl zalesněn jen vrch Čilina roce l813 zalesnily Rokycany pastviny
  mezi němčicskou myslivnou a mokroušskou cestou. Z toho je patrno že
  zalesňovaní provádělo město Rokycany.
1710 Ves čítala 12 staveni
1751 Byl dostavěn srub panského dvora.
1757 Ves čítala 6 rodin s 36 lidmi.
1780 Rozhodující rok pro rozvoj obce. Mokrouše se začaly rozvíjet jako obec
  s 33 popisnými čísly. Prudký rozvoj byl způsoben rozdělením rokycanského
  panského dvora a přidělením půdy novým osadníkům. Ti přišli z okolních
  vesnic i z Rokycan. V té době měla obec asi 119 lidí.
1795 Velký požár kdy vyhořelo 13 stavení v prostoru od čp. 23 /dnes Mohehlnický/
  na hranici s obcí Tymákov
1838 Mokrouše mají 38 domů.
1848 Mokrouše mají 39 domů a 271 obyvatel.
  Rozvoj obce se od tohoto roku na 145 let skoro úplně zastavil.Do dnenšních dnů
  se stavělo na parcelách původních domů nebo zahrad a tak původní půdorys obce
  se za tu dobu rozrostl jen asi o 5 nových staveních mist.V Tymákově asi o 140.
1910 Mokrouše mají 47 domů.
1945 Mokrouše mají 49 domů.
2000 Mokrouše mají 60 domů.

Zdroj dat je z kroniky Šimanovského a kroniky ing. O. Čemého csc Plzeň-Zábělá.