Dnes je sobota, 29. února 2020.

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb

1.  Název

Obec Mokrouše

2. Důvod a způsob založení

Obec Mokrouše (dále jen obec) jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

.Základním právním předpisem pro činnost obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým  orgánem Ministerstvo vnitra ČR. 

3. Organizační struktura

Starosta obce: Miloslav Fajman

Místostarosta obce: Ivana Vatrsová


Zastupitelstvo obce - 7 členů
            - Kontrolní výbor - 3 členů
            - Finanční výbor -  3 členů


 

Obecní úřad

             - Kancelář starosty a podatelna

             

                     

Organizační složky zřizované obcí

                                 - Jednotka SDH obce        

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad obce Mokrouše
  Mokrouše 47 
  332 01 Tymákov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Mokrouše
  Mokrouše 47 
  332 01 Tymákov

 • 4.3 Úřední hodiny

   úřední den: středa    17:00 - 19:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Obecní úřad                              +420 603 158 025

  Starosta                                    +420 603 158 025
 • Místostarosta                            +420 777 727 254

            4.5  Čísla faxu

 • obec nemá fax
 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.mokrouse.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec.mokrouse@seznam.cz

 • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:


  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: 
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy: 
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy: 
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci, 
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a 
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.


  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8 Další elektronické adresy

   

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 725696359
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna a.s.

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

.

6. IČ

00574309

7. DIČ

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Postup při vyřizování žádostí, návrhů, stížností a jiných dožádání:

 

Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posoudí podle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.Pokud k řízení, jehož se podání týká, není příslušný obecní úřad, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu.

Stížnosti:

 

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů.

O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá, povinen sepsat záznam.Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu.

Lhůty pro vyřízení stížností:

 

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnost není možné vyřídit do 10 dnů nebo pokud stížnost nebyla podána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů o jejich doručení, musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení obecnímu úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen výjimečně a se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. Stížnosti šetří komise, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.   

11. Opravné prostředky

podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení

(správní řád)

 

Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal.

Poučení o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručení jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.

 

Lhůta pro podání odvolání

 

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou). Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.

 

Místo a způsob podání odvolání

 

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu. Odvolání musí být adresováno Obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a musí být vlastnoručně podepsáno účastníkem řízení – fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).

12. Formuláře

Informační systém veřejné správy: http://www.centralni-adresa.cz

Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz

Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz

 

Zákony – odkaz Sbírka zákonů

http://www.mvcr.cz

http://www.safetyshop.cz/legislativa

http://www.sbcr.cz

http://www.zakonik.cz

http://www.sagit.cz

http://www.bvb.cz/sbirka

 

Formuláře - odkaz Vzory formulářů

http://www.mvcr.cz

http://www.vzory.cz

http://www.form.cz

http://business.center.cz/business/sablony

 

Ministerstva

Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz

Ministerstvo dopravy a spojů: http://www.mdcr.cz

Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury: http://www.mkcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz

Ministerstvo zemědělství: http://www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí: http://www.env.cz

Ministerstvo obrany: http://www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz

Ministerstvo spravedlnosti: http://www.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz

Ministerstvo zahraničních věcí: http://www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz

 

Instituce

Vláda ČR: http://www.vlada.cz

Kancelář prezidenta republiky: http://www.hrad.cz

Poslanecká sněmovna: http://www.psp.cz

Senát: http://www.senat.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman): http://www.ochrance.cz

 

Zastupitelstvo: http://www.volby.cz

 

Žádosti POV: http://www.isu.cz/pov/

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • sazebník úhrad je k dispozici na vyžádání na OÚ

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

       

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: