Dnes je sobota, 23. září 2017, svátek má Berta.

Důvod a způsob založení

Obec Mokrouše vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

  

Samostatná působnost obce (§ 11 zák.č.367/1990 Sb., o obcích ve zněnípozdějších předpisů ( úplné znění zák. č.410/1992 Sb.)

1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti vesvém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a smístními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a prouspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřebybydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
   a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
   b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

 

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III, § 61)
1. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.
2. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
   a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech,právem
      chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických
      osob zákony a právnímipředpisy vydanými na základě zákona
   b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi
      ústředních správních úřadů.